e‌BPM

ویژگی های مدل های بلوغ (قسمت پانزدهم)

مدل‌های بلوغ، چگونگی توسعه یک موجودیت را طی زمان تشریح می‌نمایند که این موجودیت می‌تواند، هر موضوع مورد علاقه‌ای را در برگیرد. اعم از انسان‌ها، یک واحد سازمانی، فناوری، فرایند و غیره. به طور کلی، مدل‌های بلوغ از ویژگی‌های زیر برخوردارند:

الف) توسعه یک موجودیت واحد، با تعداد محدودی سطح بلوغ (به طور معمول در چهار تا شش سطح) ساده‌سازی‌شده و تشریح می‌گردد.

ب) هر سطح با نیازمندی‌های مشخصی تعریف می‌گردد که موجودیت می‌بایست در آن سطح به آن‌ها دست یافته باشد.

ج) سطوح به ترتیب از یک سطح اولیه شروع شده و تا سطح پایانی (که نشانه‌ی درجه کمال مربوطه است)، بالا می‌روند.

د) طی مراحل توسعه، پیشرفت موجودیت در هر مرحله تنها از یک سطح به سطح بعدی امکان‌پذیر بوده و امکان پرش از روی یک سطح وجود ندارد.

امیر مشایخی

امیر مشایخی

امیر مشایخی هستم. کارشناس‌ارشد مدیریت فرایندهای کسب‌وکار. ایمیل: mashayekhi@ebpm.ir تلگرام: amrmask@

اضافه کردن نظر