e‌BPM

نظر سنجی کارگاه آموزشی مدیریت فرایند کسب و کار با همکاری دانشگاه تربیت مدرس

نظر سنجی نوعی روش تحقیق پیمایشی است که در آن دیدگاه گروهی از افراد در مورد یک موضوع مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
گروه eBPM برای ارتقاء دائم خود در زمینه آموزش مدیریت فرایندهای کسب‌وکار در انتهای هر کارگاه از شرکت کنندگان نظر سنجی به عمل می‌آورد تا در کارگاه‌های بعدی از نظرات سازنده دوستان بیشترین بهره را ببرد تا بتواند همراه خود را در عالی‌ترین سطوح کیفیت حفظ کند.


نظر سنجی را که در تصویر مشاهده می‌نمایید در انتهای کارگاه اسفندماه سال 96 که با همکاری دانشگاه تربیت به عمل آمده است، می‌باشد.

که نشان دهنده اخذ نود و چهار درصدی رضایت آموزش دیدگان در مجموع می‌باشد.

مدیریت فرایندهای کسب و کار(BPM)95/4
1قدرت بیان و انتقال مطالب آموزشی97
2تسلط مدرس بر موضوع تدریس100
3پیوستگی و توالی محتوای آموزشی94
4بیان شواهد و مثالهای کاربردی91
5آمادگی مدرس در پاسخگویی به سؤالات94
استاندارد مدلسازی BPMN2.0.296
6قدرت بیان و انتقال مطالب آموزشی97
7تسلط مدرس بر موضوع تدریس100
8پیوستگی و توالی محتوای آموزشی94
9بیان شواهد و مثالهای کاربردی91
10آمادگی مدرس در پاسخگویی به سؤالات97
سوالات عمومی93
16شروع و اتمام به موقع کارگاه آموزشی97
17استفاده از وسایل کمک آموزشی90
18جذابیت کارگاه جهت استمرار حضور شرکت کنندگان94
19توانایی مدیریت کارگاه و استفاده مناسب از زمان100
20 استفاده از روش های فعال و جلب مشارکت شرکت کنندگان89
21استفاده از روش های مناسب در سنجش میزان یادگیری فراگیران89
22تناسب منابع آموزشی ارائه شده با محتوای کارگاه94
23تناسب ساعت کارگاه با محتوای ارائه شده74
24تناسب محتوای دوره با نیاز آموزشی شما97
25میزان افزایش اطلاعات شما در خصوص موضوع ارائه شده در کارگاه94
26ارزیابی کلی از کارگاه آموزشی ارائه شده97
27کیفیت و کمیت پذیرایی میان وعده91
28کیفیت و کمیت پذیرایی وعده ناهار97

اضافه کردن نظر