۲۰- نمودار همکاری (Collaboration Diagram) در استاندارد BPMN2.0.2
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) در استاندارد BPMN2.0.2

۲۰- نمودار همکاری (Collaboration Diagram) در استاندارد BPMN2.0.2

فهرست مطالب :

در اين ويدئو كليپ ويژگي‌هاي نمودارهاي همكاري كه تعامل بين دو يا چند شركت كننده فرآيندي را نشان مي‌دهد، به صورت كلي تشريح خواهد شد.

eBPM در شبکه های اجتماعی