مدیریت از طریق فرایند: نقشه راهی برای مدیریت پایدار فرایند کسب و کار

مدیریت از طریق فرایند: نقشه راهی برای مدیریت پایدار فرایند کسب و کار

فهرست مطالب :

Book name :  Management by Process: A Roadmap to Sustainable Business Process Management

Athuor’s: John Jeston and Johan Neli

Edition: 2008

Publisher:   Routledge

Size PDF:12 MG

Download

eBPM در شبکه های اجتماعی